Skip to content

Hướng Dẫn Cho Người Chơi

Phần này của Tài liệu Fabric dành riêng cho người chơi và quản trị viên máy chủ muốn tìm hiểu cách cài đặt, sử dụng và khắc phục sự cố Fabric.

Bạn nên tham khảo các phần ở thanh bên để biết danh sách tất cả các hướng dẫn có sẵn.

Nếu bạn gặp bất cứ sự cố nào, vui lòng báo cáo chúng trên GitHub hoặc xin sự trợ giúp từ kênh #player-support hay kênh #server-admin-support trong Discord Fabric.